eterman (eterman) wrote,
eterman
eterman

Итак, влиятельный раввин Залман Меламед опубликовал сегодня в газете городка Бейт-Эль, не просто так, а в честь текущей недельной главы Торы "Корах" следующий текст:

השוויון המוטעה

השקפת העולם השוויונית הקומוניסטית פשטה את הרגל. אי אפשר לשאף להשוות בין אנשים שאינם שווים. זה לא צודק לתת שכר שווה למי שמתאמץ יותר, ולמי שמתאמץ פחות. זה גם לא צודק לתת השכלה שווה למי שיכול יותר ולמי שיכול פחות. כמו שאסור להפלות בין השווים, כן אסור להשוות בין שונים. בני-אדם שונים זה מזה, והם גם לא צריכים לשאף להיות שווים. זה מעלתו של העולם שהוא מגוון...

דגל השוויון הביא מאז ומעולם את המחלוקות הקשות ביותר. "כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה'" – כולם קדושים, כולם שווים, איזה טענה מצודדת, איזה סיסמה מבריקה ואיזה התלהבות היא יוצרת! אבל כמה היא נבובה, כמה היא שיטחית, וכי אפשר שכולם יהיו שווים? הרי זו מעלה. לעם יש בתוכו כוחות בולטים שהם מרכז, שהם המוח והלב של העם, ועל ידם העם מתרומם ועל ידם העם מתאחד.
נמצא אפוא שטענה: "כל העדה כולם קדושים" – לא מאחדת אלא דווקא מהרסת את האחדות, פוגעת בכוחות המעולים המאחדים את העם. טענת השוויון הורסת ולא בונה.

וכן בעמים. מעלתו של העולם שיהיו בו עמים שונים, ולכל עם מעלה משלו, ומעלתו של העולם כשיש בו עם מיוחד שהוא המח והלב שבאומות, שהוא מאחד את העמים כלב באדם, והוא מרומם את העולם ברוממותו. מי שבא לטעון שאין צורך בעם מיוחד, בולט במעלותיו. מי שטוען שכל העמים כולם שווים, טענתו דומה לטענת קורח: "כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו". טענה זו שרוממות השלום והשוויון בפיה, אינה מביאה שלום, אלא דווקא היא שורש המחלוקת. מה שטען קורח בתוך ישראל, כך טענה המינות הנוצרית כלפי עם ישראל. היא אמרה: כל העמים שווים באמונתם. היא כפרה בסגולתו של ישראל.

קרב ובא היום שיתגלו בו תפקידו המרכזי של עם ישראל בין העמים. "והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

Я полагаю его опасным, расистским и социально бредовым. Его прямые аналоги содержаться в самых отвратительных текстах новейшей истории, в том числе, в "Майн Кампф". К сожалению, у нас в стране такого рода тексты - не редкость. Напротив, они - норма.

Ниже - мой перевод этого текста. Я постарался максимально приблизить его к оригиналу, отчасти за счет литературных достоинств.

Ложное равенство

Коммунистическая концепция равенства обанкротилась. Невозможно сделать равными людей, которые не равны между собой. Несправедливо платить равную зарплату тому, кто прикладывает большие усилия, и тому, кто старается меньше. В той же степени несправедливо дать равное образование более способному и менее способному. Точно так же, как нельзя дискриминировать равных, нельзя делать равными разных. Люди отличаются друг от друга, и они не должны стремиться к равенству. Мир становится лучше от того, что в нем присутствует многообразие…

Идея равенства принесла в мир самые страшные раздоры. [В Писании (Числа 16,3) сказано:] «Ведь вся община, все святы, и среди них Господь! Отчего же возноситесь вы над собранием Господним?» Все святы, все равны! Какое пленительное утверждение, какой блестящий лозунг! Какой воодушевление он вызывает! Но насколько он пуст, насколько он поверхностен! Разве все люди могут быть равными? Речь идет о редком достоинстве. Внутри народа есть особые силы, являющиеся его центром. Они – мозг и сердце народа, они поднимают его ввысь, благодаря им он объединяется.

Таким образом, мы видим, что утверждение «Ведь вся община, все святы» – не объединяет, а, напротив, разрушает единство, наносит ущерб лучшему, что объединяет народ. Концепция равенства разрушает, а не строит.

То же самое происходит и среди народов. Достоинство мира в том, что в нем есть разные народы, каждый из которых имеет свои достоинства. Достоинство мира в том, что в нем есть особый народ, являющийся мозгом и сердцем других народов, и именно он поднимает мир своим величием. Всякий, кто утверждает, что нет нужды в особом народе, выделенном исключительными достоинствами, всякий, кто утверждает, что все народы без исключения равны, утверждает то же, что утверждал Корах: «Ведь вся община, все святы и среди них Господь! Отчего же возноситесь вы над собранием Господним?» Этот тезис, шумно провозглашающий мир и равенство, не приносит мира. Напротив, он становится причиной раздоров. То, что Корах говорил Израилю изнутри, христианская ересь обратила против Израиля снаружи. Она утверждала: все народы равны в своей вере. Она отрицала особые достоинства Израиля.

Близится день, когда центральная роль Израиля среди других народов станет явной [, как сказано в Писании (Исайя 2,3):] «И пойдут многие народы, и скажут: «Давайте взойдем на гору Господню, в дом Бога Яакова, чтобы Он научил нас путям своим и чтобы пошли мы стезями его». Ибо из Циона выйдет Тора и из Иерусалима – слово Господне».

Конец цитаты.

Комментировать пока не буду.
Tags: Расизм
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 110 comments